Chov

Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů respektující především zásady genetického  zdraví jedince i populace (chov nesmí být uskutečňován na úkor zdraví). Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, a nezdědil dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. V tomto ohledu musí chovatelské kluby i chovatelé dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů. 

Do chovu nemohou být připuštěni zejména:
a) jedinci, kteří mají prokázanou dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. K chovu nelze používat psy s vylučujícími vadami, jako jsou mj. poruchy charakteru, vrozená hluchota nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp patra, významné vady chrupu nebo anomálie čelistí, epilepsie, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, chybné barvy a zjištěná dysplazie kyčelního kloubu těžkého stupně,
b) psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující,
c) jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je podle standardu důvodem k vyloučení z chovu,
d) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní.

Chov jednotlivých plemen je řízen chovatelskými kluby. Chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za regulérnost chovu vůči ČMKU. Chovatelský klub musí být ze strany ČMKU uznán a musí mít s ČMKU navázanou smlouvu o spolupráci. 

Zdroj: Zápisní řád ČMKU
www.cmku.cz

ŽÁDOST O KRYCÍ LIST