Žádost o vystavení krycího listu

Jakmile máte založenou chovatelskou stanici a plánujete štěňátka, je nutné si zažádat hlavní poradkyni chovu o krycí list (doporučení ke krytí).

Žádost o vystavení DOPORUČENÍ KE KRYTÍ si můžete stáhnout ZDE - ŽÁDOST O KRYCÍ LIST

Doporučení ke krytí je dokladem o schváleném a uskutečněném krytí, obsahuje základní údaje o partnerech a jsou zde k chovné feně uvedeni 1- 2 chovní psi. ČKRR používá kontrolovaný chov, tj. krycí psy si navrhuje majitel sám, nebo po konzultaci s poradci  chovu. Spojení však nesmí být v rozporu s chovatelskými záměry klubu.

Vystavení doporučení ke krytí se provádí na základě písemné žádosti majitele feny zaslané hl. poradci chovu, který ho vydá do 14 dnů od doručení písemné žádosti o doporučení ke krytí. Majitel feny je povinen doložit výsledky JME N/N, DM N/N, Blue-dilute D/D alespoň od jednoho z rodičů z plánovaného spojení. Klub ČKRR také akceptuje výsledky JME N/N, DM N/N, Blue-dilute D/D od rodičů jednoho z jedinců uvedených v žádosti o krycí list. Platba za vystavení doporučení ke krytí se provádí předem a žadatel je povinen zaslat doklad o zaplacení hlavnímu poradci chovu spolu s žádostí o vystavení doporučení ke krytí. V případě žádosti o zahraniční krytí zašle majitel feny kopii rodokmenu psa a bonitační kartu. Při krytí psem ze země, kde není prováděna bonitace, přiloží majitel feny Čestné prohlášení dle závazného vzoru ČKRR, rodokmen psa a výsledky DKK (ne horší než B) a DLK (max 0/0). Doporučení ke krytí má platnost 1 rok ode dne vydání, přičemž pozbývá platnosti též v souvislosti s omezením či trvalým zákazem chovu dle §3 odst. 3 tohoto řádu. V odůvodněných případech lze omezit platnost doporučení ke krytí, např. pro dovršení věku chovnosti. Doporučení ke krytí se při krytí podepíše, kopie zůstává
chovateli, originál zašle chovatel hl. poradci chovu do 1 týdne od data krytí. Doporučení ke krytí se vyplňuje i v případě, že oba partneři jsou v majetku téhož chovatele. Při neuskutečněném krytí si chovatel může doporučení ke krytí ponechat pro další použití, avšak pouze do doby vyznačené platnosti. Nezabřeznutí feny hlásí majitel feny písemně hl. poradci chovu a majiteli krycího psa, nejpozději 10 dní po narození předpokládaného vrhu a vrací doporučení ke krytí. V případě neuskutečněného krytí je chovatel povinen vrátit doporučení ke krytí HPCH nejpozději 30 dní po uplynutí platnosti doporučení ke krytí.

za tým ČKRR
Ing. Hana Pánková