Podmínky vstupu do ČKRR

PODMÍNKY VSTUPU DO ČKRR

ČKRR sdružuje majitele, chovatele a příznivce plemene rhodéský ridgeback. Je dobrovolnou organizací.
Členové jsou povinni dodržovat Chovatelský a zápisní řád ČKRR a stanovy klubu.
ČKRR vydává pro své členy Ročenku, pořádá speciální a klubové výstavy, bonitace a informuje o dalších akcích.
Členem ČKRR se může stát každý občan ČR, jakož i občané jiných států, s nimiž ČR udržuje diplomatické styky,
starší 18-ti let. Žadatel nemusí vlastnit psa/fenu, žadatel může vlastnit psa/fenu bez PP, jestliže bude dodržovat Chovatelský a zápisní řád (nerozmnožovat zvířata bez PP).

Členem ČKRR se nemůže stát občan:

a/ který jakýmkoli prokazatelným způsobem porušuje či porušoval zákon na ochranu zvířatt
b/ který prokazatelně porušoval nebo porušuje etické mravy v chovu psů
c/ který vykupuje psy za účelem dalšího prodeje
d/ jehož konání v minulosti či v současnosti, je v rozporu se základním posláním ČKRR

Členem ČKRR se může stát (možnosti členství):

1. Řádné členství - každý občan ČR, jakož i občané jiných států, s nimiž ČR udržuje diplomatické styky, starší 18let (žadatel nemusí vlastnit psa/fenu, žadatel muže vlastnit psa/fenu bez PP, jestliže bude dodržovat Chovatelský a zápisní řád /nerozmnožovat zvířata bez PP/)
2. Rodinné členství – za stejných podmínek jako řádný člen, rodinné členství se vztahuje na dvě osoby žijící ve společné domácnosti, splňující podmínky pro řádné členy a jmenovitě uvedené v přihlášce. Jako první osoba v přihlášce musí být uvedena osoba, která bude považována za řádného člena včetně všech práv, druhá osoba v pořadí může požívat všech výhod člena klubu, vyjma nároku na Ročenku a s hlasem pouze poradním. Hlasovací právo má vždy pouze prvně uvedený člen, vyjma případu, kdy se nemůže zúčastnit členské schůze, pak toto hlasovací právo přechází na druhého z členů. Benefity související s členskou schůzí (oběd), s dárky pro členy jsou vázány na členství,
to znamená vždy pouze v počtu 1x.


Žádost o přijetí i souhlas se zpracováním osobních údajů si můžete stáhnout ZDE