Zápisní řád

ZÁPISNÍ ŘÁD

Účel a působnost:

1)
a) Je určen všem chovatelům a majitelům Rhodéského ridgebacka (dále jen RR), kteří jsou členy ČKRR.
b) Je závazný pro všechny členy ČKRR a rovněž je závazný pro osoby, kterým je poskytován chovatelský servis.
c) Prokáže-li se některé ustanovení jako nepraktické a nevyhovující, je Výbor povinen tyto změny navrhnout a předložit je ke schválení členské základně.

2) Jeho účelem je snaha o kvalitní chov plemene RR a prvořadý zájem o zdraví další populace RR.

3) Předpokladem pro kvalitní chov RR je znalost standardu RR č. 146 d, zápisního řádu ČKRR, řádu na ochranu zvířat při chovu ČMKU, zákona na ochranu zvířat proti týrání, veterinárních předpisů a platných právních předpisů.

Vysvětlení pojmů:

4) Chov je zájmová činnost. S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoliv plemene bez průkazu původu FCI, dále obchod se psy a podpora tohoto chování. Prodej RR musí být uskutečněn výhradně na konkrétní adresu nového majitele u nás i v zahraničí.

5) Ve smyslu tohoto řádu je chovatelem ten, kdo má v držení chovnou fenu a kdo se v době krytí, březosti a porodu o fenu stará s následnou péčí o štěňata a jehož chovatelská stanice byla řádně přihlášena k registraci a nebo registrována. Majitel chovného psa či feny je fyzická osoba, která má vlastnické právo k chovnému psu nebo feně. Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat je k chovu. V případě více spoluvlastníků chovného jedince je nutno doložit hlavnímu poradci chovu souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli.

6) Chovný pes či fena je registrován v rejstříku chovných zvířat ČMKJ a interním rejstříku ČKRR včetně jména a adresy majitele. Změnu majitele je nutno nahlásit písemně do 15 dnů jak ČMKJ (Jungmannova 25, 115 25 Praha 1, pracoviště Lešanská 1176/2a, 14100 Praha 4), tak ČKRR (hl. poradce chovu). Taktéž ve stejné lhůtě se oznamuje změna majitele psa či feny, kteří nejsou ještě vedeni v rejstříku chovných zvířat.

Chov:

7) Každý majitel chovné feny nebo psa se zavazuje:
a) neprodukovat štěňata bez průkazu původu a to i ostatních plemen,
b) dodržovat chovatelskou etiku i u ostatních plemen V případě, kdy člen ČKRR bude využívat chovné jedince k produkci štěňat bez PP bude z ČKRR vyloučen, zároveň i ten, kdo vedle chovných jedinců vlastní i nechovné, na kterých odchovává štěňata bez PP.

8) ČKRR je oprávněn svými zástupci (poradci chovu) kontrolovat v jakých podmínkách se zvířata nacházejí (ustájení, výživa, hygiena apod.) a jaké podmínky má majitel pro odchov štěňat. Místo pro štěňata musí být suché, teplé, čisté, bez průvanu, s dostatečným přístupem denního světla a dostatečným prostorem pro pohyb jak feny, tak štěňat. Musí být zjevná každodenní péče o fenu a štěňata a jejich socializace.

9) V případě nedodržení čl. 7 a čl. 8 nebo jiných závazných ustanovení má ČKRR právo omezit, nebo trvale zakázat chov buď konkrétního jedince nebo celé chovatelské stanice a to na základě kárného řízení.

10) V případě osobního spoluvlastnictví nebo společného jmění manželů je nutné, aby pouze jeden ze spoluvlastníků byl zmocněn při jednáních s ČKRR.

11) Při převodu chovné feny není přípustné požadovat, aby budoucí štěňata této feny nesla název chovné stanice matky, s výjimkou úmrtí chovatele v době březosti. Převod březí feny je možný. Pokud není dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele a zároveň jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Změna majitele březí feny se oznamuje písemně do 15 dnů hlavnímu poradci chovu.

12) Každý, kdo má zájem o chovatelskou stanici (nemusí být majitelem chovné feny) si může zažádat na adrese ČMKU, Maškova 3, Praha 8.

13) Chovní jedinci jsou čistokrevní jedinci, kteří splnili podmínky pro zařazení do chovu a jsou vedeni v rejstříku chovných jedinců ČKRR a ČMKJ (shodné s bodem 6). Spodní věková hranice chovnosti je 24měsíců u fen a 22 měsíců u psů.

14) Chovnost, tedy možnost krytí, končí u feny v den dovršení 8 let, u psa 10 let (na základě přínosu krycího psa do chovu je možné, aby hl. poradce chovu schválil prodloužení chovnosti).

15) Do chovu nesmí být zařazeni jedinci v prokazatelně špatném fyzickém či psychickém stavu, jedinci agresivní, jedinci, na nichž byl proveden zákrok k odstranění či zakrytí anatomické či exteriérové vady, která je dle standardu důvodem vyloučení z chovu.

16) Z chovu se vylučují jedinci, z nichž prokazatelně pocházejí potomci s hrubými dědičnými vadami exteriéru, povahy a dědičnými nemocemi či anomáliemi.

17) Každý chovatel je povinen vést u feny vlastní písemný záznam odchovů, u krycího psa písemné záznamy krytí. Knihu krytí i knihu odchovů je možné zakoupit na sekretariátu ČMKU. Na požádání je majitel chovného psa, feny povinen předložit tyto knihy ke kontrole hlavnímu poradci chovu nebo členům výboru.

18) Každý majitel krycího psa má oznamovací povinnost o narození štěňat ze spojení, které nebylo uskutečněno pod ČKRR. Toto oznámení musí být podáno písemně hlavnímu poradci chovu nejpozději 2 měsíce po narození štěňat a musí obsahovat jméno feny, datum krytí, datum narození štěňat, počet narozených štěňat, úmrtí či uspání, s uvedením důvodu, vady štěňat. K oznámení přiloží majitel krycího psa kopii rodokmenu feny.

Krytí:

19) Krycí list je dokladem o schváleném a uskutečněném krytí, obsahuje základní údaje o partnerech a jsou zde k chovné feně uvedeni 1-3 chovní psi. ČKRR používá kontrolovaný chov, tj. krycí psy si navrhuje majitel sám, nebo po konzultaci s poradci chovu. Spojení však nesmí být v rozporu s chovatelskými záměry klubu.

20) Majitel krycího psa se před krytím musí přesvědčit, že majitel feny má vydaný a potvrzený krycí list vydaný hl. poradcem chovu ČKRR nebo jiného klubu. Bez řádně vystaveného krycího listu nesmí ke krytí feny dojít. Dojde-li, nebudou na štěňata vydány rodokmeny. Doporučuje se uzavřít mezi zúčastněnými písemnou smlouvu o krytí a jeho úhradě.

21) Vystavení krycího listu se provádí na základě písemné žádosti majitele feny zaslané hl. poradci chovu, který ho vydá do 14 dnů od doručení písemné žádosti o krycí list. Krycí listy musí být zaplaceny do 30 dnů po obdržení. V případě žádosti o zahraniční krytí zašle majitel feny kopii rodokmenu psa a bonitační kartu. Při krytí psem ze země, kde není prováděna bonitace, přiloží majitel feny potvrzení klubu nebo veterináře o skusu, počtu zubů, plnochruposti, výšce psa, standardním ridge, nepřítomnosti zálomku na ocase, dermoidu sinusu, DKK a DLK. Krycí list má platnost 1 rok ode dne vydání, přičemž krycí list pozbývá platnosti též v souvislosti s omezením či trvalým zákazem chovu dle čl. 9 tohoto řádu, V odůvodněných případech lze omezit platnost krycího listu, např. pro dovršení věku chovnosti. KL se při krytí podepíše, kopie zůstává chovateli, originál zašle chovatel hl. poradci chovu do 1 týdne od data krytí. Krycí list se vyplňuje i v případě, že oba partneři jsou v majetku téhož chovatele. Při neuskutečněném krytí si chovatel může krycí list ponechat pro další použití, avšak pouze do doby vyznačené platnosti. Nezabřeznutí feny hlásí majitel feny písemně hl. poradci chovu a majiteli krycího psa, nejpozději 10 dní po předpokládaném vrhu a vrací krycí list.

22) Mezi jednotlivými krytími musí u psa uplynout minimálně 24 hodin. Během jednoho kalendářního dne smí krycí pes krýt jen jednu fenu.

23) Fena smí být kryta 1x za kalendářní rok, v odůvodnitelných případech hlavní poradce chovu udělí výjimku, pro jejíž udělení je nutné přiložit doporučení veterinárního lékaře.

24) Krytí feny může být nahrazeno inseminací (čerstvým nebo zmrazeným semenem). Inseminace nesmí být použita mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně nereprodukovali přirozeným způsobem. Inseminaci provádí veterinární lékař, svým podpisem stvrzuje, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Inseminace se předem hlásí hl. poradci chovu a musí být tento způsob krytí uveden výslovně v krycím listu, musí být řádně vyznačeny všechny nacionále psa. Na webu www.cmku.cz si lze stáhnout formulář pro inseminaci, po jeho vyplnění veterinářem, se stává nedílnou součástí KL.

25) Dojde-li k nežádoucímu krytí feny, musí být krytí i vrh hlášen hl. poradci chovu, vrh musí být zanesen do záznamu odchovů a nebude zapsán do plemenné knihy.

Vrh:

26) Chovatel je povinen pečovat o svou fenu v době březosti a kojení, rovněž i o celý vrh až do prodeje štěňat tak, aby byl zaručen zdárný vývin štěňat. Narození štěňat hlásí chovatel hl. poradci jakoukoli formou do týdne po porodu, zároveň je jeho povinností oznámit tuto skutečnost majiteli krycího psa. Ihned po porodu oznámí narození štěňat svému poradci chovu a domluví se s ním na případné prohlídce štěňat. Poradce chovu je určen hl. poradcem chovu ČKRR a není možné jej libovolně měnit. Pokud je chovatel schopen zodpovědně prohlédnout štěňata po porodu sám, poradce chovu zašle chovateli formulář k zápisu vrhu. Vyplněný formulář k zápisu vrhu spolu s krycím listem popř. další potřebné doklady zašle chovatel plemenné knize ČMKJ (Jungmannova 25, 115 25 Praha 1, pracoviště Lešanská 1176/2a, 14100 Praha 4), která mu ho vrátí s vyplněnými tetovacími čísly. Tetování se provádí do levého ucha, čipování do levé strany krku, musí být vyznačeno veterinářem na přihlášce k vrhu a vedle vydaných čísel se vylepí čipovací štítek štěněte. Na chovateli je ponechán způsob označení štěňat, čipováním, tetováním, nebo obojím. Celý vrh musí být označen jednotně, celý načipován, nebo celý natetován. Vakcinace dle pokynů veterinárního lékaře. Odčervení od 10 dne života a po té každých 14 dní až do odběru štěněte.

27) Odchována smí být pouze štěňata životaschopná, bez deformací. (Případné uspání štěněte se provádí nejpozději do 48 hodin po porodu, ve výjimečných případech později). Štěňata s DS buďto co nejdříve po porodu uspána, nebo po dohodě s veterinárním lékařem odoperována tak, aby odcházela k novým majitelům bez DS.

28) Jakékoliv zásahy na štěňatech smí provádět pouze veterinární lékař v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění.

29) Povinná kontrola vrhu se provádí poradcem chovu po trvalém označení štěňat a to buď tetováním nebo čipováním, tzn. asi ve věku 7 týdnů. Celý vrh musí být označen jednotným způsobem.Poradce chovu zapíše výsledek kontroly do formuláře, který chovatel podepíše a zároveň potvrdí přihlášku k zápisu vrhu. Chovatel zašle po té tuto přihlášku znovu na ČMKJ. Rodokmeny štěňat zasílá ČMKJ na dobírku.

30) Vážné vady u štěňat zjištěné při kontrole vrhu poradcem chovu, jsou důvodem k označení „nestandard“ v průkazu původu (podkus, předkus, nestandardní ridge, bez ridge, zálomek, DS, bílá barva více, než je akceptováno standardem, tj. velká náprsenka až do podpaždí předních končetin, bílé břicho, bílé "ponožky", atypické zbarvení kůže nebo srsti, velice špatný zdravotní stav a jakékoliv hrubé odchylky od standardu, které jsou zjistitelné ve věku 6-7 týdnů. Chovatel je povinen upozornit nového majitele na vady na hranici standardu, např. posun korunek, podkus, které jsou vyznačeny ve formuláři „kontrola vrhu“, taktéž je povinen mu předat kopii s prohlídkou jeho štěněte, poradcem chovu.

31) Štěňata jsou předána novému majiteli nejdříve ve věku 50 dnů.

32) ČKRR je oprávněn kontrolovat a chovatel povinen umožnit kontrolu vrhu, feny a chovatelského prostředí, jinak nebudou na vrh vydány rodokmeny. O provedené kontrole štěňat je proveden písemný zápis.

33) Prodej štěňat provádí a novému majiteli předává výhradně chovatel. Chovatel je povinen prokázat pomocí čtečky v případě označování štěňat mikročipem, že se jedná o štěně novým majitelem vybrané. Chovatel je povinen v písemné dohodě upozornit kupujícího na všechny jemu známé nedostatky snižující hodnotu štěněte. Je povinen předat očkovací průkaz štěněte, jídelníček štěněte. Dále je povinen seznámit nového majitele s existencí ČKRR a jeho řády. Doporučuje se písemná smlouva o převzetí štěněte.

34) Chovatelé se zavazují neprodávat štěňata komisním způsobem. Při vývozu štěněte (štěňat) do zahraničí musí chovatel oznámit plemenné knize jméno a adresu nového majitele a požádat o export pedigree.

35) ČKRR vede svou vlastní interní plemennou knihu.

36) Pokud majitel ztratí rodokmen, je povinen tuto skutečnost oznámit poradci chovu a na jeho žádost mu bude plemennou knihou vydán druhopis.

37) Při vážném nebo opakovaném porušení chovatelského řádu rozhodne výbor ČKRR o opatřeních, kterými bude chovatel postižen. Před rozhodnutím si výbor ČKRR vyžádá stanovisko člena, popř. poradce chovu a provede se zápis. Může být vysloven dočasný, či trvalý zákaz chovu, ve zvláště závažných případech i vyloučení z klubu. Rozhodnutí výboru je konečné až do doby konání členské schůze, ke které se může člen ČKRR odvolat do 1 měsíce po rozhodnutí výboru ČKRR.

38) ČKRR si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí chovatelského servisu v odůvodněných případech. Při zapůjčení feny k vrhu do jiné chovatelské stanice je nutno doložit tyto doklady hl. poradci chovu, který s tímto krytím seznámí výbor klubu, který rozhodne o jeho realizování. Vrh musí být fyzicky odchován na adrese chovat. st., kde je fena zapůjčena, což je kdykoliv možno zkontrolovat poradcem chovu. Žadatel o KL předloží: potvrzení o bonitaci, provedenou klubem, kterého je majitel feny členem, s vyznačenou chovností, DKK a DLK výsledkem, který je platný pro členy čkrr, tedy DKK max. B/B a DLK 0/0, rodokmen feny, smlouvu o zapůjčení feny mezi jejím majitelem a žadatelem o zapůjčení. V zemích, kde není klub garantem chovnosti, je nutno absolvovat s fenou bonitaci čkrr, aby byly zajištěny stejné podmínky chovnosti rodičů a budoucích zapisovaných štěňat v naší plemenné knize. Bonitace druhého klubu pro RR na území Česka je akceptována.
Výbor ČKRR odmítne a vyhrazuje si právo ne-poskytnutí chovatelského servisu žadateli, který byl, nebo je kárně trestán klubem, nebo kynologickým svazem příslušné země, dále pokud budou zjištěny jakékoliv nepravosti v předložených dokumentech. Dále má právo odmítnout chovatelský servis v případech, kdy bylo zjištěno, že žadatel o poskytnutí postupoval v minulosti, nebo postupuje proti chovatelské etice a pravidlu řádného odchovu štěňat.

39) Práva a povinnosti dle tohoto chovatelského řádu vykonává jménem ČKRR výbor ČKRR.

Tento zápisní řád byl schválen na Výroční členské schůzi ČKRR dne 6. 4. 2014 a ve znění těchto změn je platný.