Bonitační řád

BONITAČNÍ ŘÁD

1) Bonitace je odborná chovatelská činnost, jejímž účelem je stanovit, do jaké míry odpovídá bonitovaný jedinec platnému standardu.

2) Úspěšné absolvování bonitace je základní podmínkou pro zařazení jedince do chovu. Bonitace ČKRR může absolvovat jedinec pouze 1x za život.

3) Jiná bonitace bude uznána pouze za předpokladu, že pes/fena splňuje podmínky tohoto řádu pro zařazení do chovu. Pro posouzení takového jedince stačí 1 poradce chovu a 1 člen výboru ČKRR. Na základě jejich dobrozdání bude pes/fena uznán pro chov ČKRR chovným. Poplatek za zápis je 50,00 Kč.

4) Zařazení (nezařazení) do chovu a do průkazu původu zaznamenává ČKRR. Zápis do rejstříku chovných jedinců a příslušný záznam do průkazu původu provádí ČMKJ.

5) Přihlášky k bonitaci jsou vždy písemné, v termínu uvedeném na přihlášce. Bonitace se konají 2 x do roka (na jaře a na podzim).

K přihlášce na bonitaci je nutné doložit:
a) kopii průkazu původu
b) doklad o výsledku vyhodnocení DKK a DLK
c) kopie posudkových listů z absolvovaných výstav (není nutné, pokud je zápis v průkazu původu).
Bonitaci provádí 3-členná komise složená ze dvou poradců chovu a jednoho člena výboru. Při každé bonitaci je přítomen rozhodčí pro posuzování exteriéru, který také zaznamenává svoji přítomnost do průkazu původu každého jedince.

6) Částku za bonitaci stanovuje členská schůze ČKRR a je splatná na místě bonitace.

7) Průkaz původu si po bonitaci ponechává hl. poradce chovu, který provede patřičný záznam včetně DKK, DLK, OCD apod. a po té jej předá ČMKJ a ta ho majiteli vrátí (dobírkou).

8) Bonitace se mohou zúčastnit:
a) Jedinci splňující podmínky chovatelského řádu ČKRR, mající platný průkaz původu, jejich identita je plně prokazatelná (čitelné tetovací číslo shodné s číslem uvedeném v průkaze původu, u importovaných psů/fen ČIP, jehož číslo je zapsáno v průkaze původu kynologickou organizací země, ze které byl pes/fena importována), jsou přihlášeni na bonitaci a mají zaplacen bonitační poplatek. Pokud je pes/fena pouze čipován, musí být tato skutečnost oznámena v přihlášce na bonitaci!
b) Jedinci mající platný očkovací průkaz/pas (očkování ne starší 1 rok a ne mladší 1 měsíc). Ostatní veterinární podmínky se řídí nařízením SVS (Státní veterinární správa).
c) Jedinci v dobrém fyzickém i psychickém stavu.
d) Jedinci, kteří v den bonitace mají min. 20 měsíců, horní věková hranice není omezena.
e) Jedinci, kteří absolvovali min. 2 výstavy od třídy mladých a výše, přičemž jedna výstava musí být se zadáváním CAC, s hodnocením ne horším než VD a musí být výsledky minimálně dvou výstav zapsány v PP.
f) Jedinci, kteří mají vyhodnocení DKK s rentgenovým nálezem maximálně 1/1 a DLK s rentgenovým nálezem maximálně 0/0. Minimální věk pro provedení rentgenu je 18 měsíců. Vyhodnocení bude uznáno pouze od veterinárního posuzovatele určeného ČKRR.
g) Hárající feny po předchozí domluvě s hlavním poradcem chovu jsou posuzovány vždy na závěr bonitace.

9) Odvolání proti rozhodnutí bonitační komise je možné nejpozději do 14 dnů ode dne provedení bonitace, musí být písemné s uvedením konkrétních důvodů odvolání a adresované výboru ČKRR. O výsledku odvolání rozhoduje výbor ČKRR. Proti rozhodnutí výboru již nelze uplatnit žádné další opravné prostředky.

10) Do chovu nesmí být zařazeni:
a) jedinci, na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí jakékoliv anatomické nebo exteriérové vady
b) jedinci jevící známky agresivity, jedinci nezvladatelní, nebo nadměrně bázliví
c) jedinci, kteří dovršili věkovou hranici – psi starší 10 let, feny v den dosažení 8mi let
d) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu
e) jedinci mající ektropium či entropium
f) jedinci neodpovídající platnému standardu
g) jedinci, které jejich majitel prokazatelně týrá jakýmkoliv způsobem
h) jedinci s jakýmkoliv jiným než úplným chrupem a pravidelným nůžkovým skusem
i) jedinci se zálomkem na ocase
j) jedinci s dermoidem sinus (i odoperovaným)
k) jedinci s výsledkem vyhodnocení DKK více než 1/1 a DLK více než 0/0
l) jedinci s výškou pod dolní a horní hranici určenou standardem s max. tolerancí 1 cm
m) jedinci s větším množstvím bílé barvy na tlapách (je akceptovatelná bílá barva na jednom nebo všech prstech), hrudi a břiše
n) jedinci s nepřípustným množstvím černých chlupů.

11) Výsledek hodnocení zapisuje bonitační komise do bonitační karty, kterou podepisují členové bonitační komise, rozhodčí pro plemeno a majitel psa/feny. Originál bonitační karty obdrží majitel, kopie zůstává uložena u hlavního poradce chovu.
12) Výjimku z tohoto bonitačního řádu může povolit bonitační komise na základě odůvodnitelného přínosu do chovu.

13) Individuální bonitace je v ČKRR možná ve výjimečných případech a je bonitací na výslovnou žádost majitele psa/feny z důvodů nemoci majitele, pobytu v zahraničí, nemoci psa/feny, rodinných důvodů atd., probíhá mimo termín řádně stanovených a plánovaných bonitací klubu, je servisem pouze pro členy klubu a bude řádně oznámena na webu čkrr. O individuální bonitaci žádá majitel písemně, nebo elektronicky, v dostatečném předstihu 21 dnů, hlavního poradce chovu, který vyrozumí o žádosti výbor klubu. O výsledku žádosti bude majitel psa/feny informován opět písemně, nebo elektronicky do 7 dnů po jejím obdržení. Po té zašle majitel psa/feny HPCH přihlášku na bonitaci se všemi náležitostmi, kopii PP, rtg. DKK a DLK, výsledky dvou výstav,jako u řádné bonitace, na přihlášce bude vyznačeno, že jde o individuální bonitaci, zaplatí zvýšený bonitační poplatek ve výši 1.200 Kč na účet klubu a přiloží potvrzení o platbě. Majitel psa/feny žádající o individuální bonitaci je povinen uhradit rozhodčímu a 3členům bonitační komise cestovné a to v plném rozsahu a podle platných sazeb ČMKU. Delegovanému rozhodčímu posudečné, taktéž dle platných předpisů ČMKU. Pokud bude více zájemců o individuální bonitaci, budou náklady rozděleny stejným dílem. Delegovaný rozhodčí zapíše a stvrdí svým podpisem platný výsledek bonitace do PP psa/feny, HPCH odešle k registraci do chovných jedinců.

Místo bonitace bude určeno vždy individuálně tak, aby náklady na cestovné a čas delegovaných, byly smysluplně využity.

Tento bonitační řád byl schválen na členské schůzi ČKRR dne 3. 3. 2007 a jeho doplnění a změny byly schváleny na členské schůzi 6. 4. 2014 a doplněn a schválen členskou schůzí dne 22. 2. 2015 od téhož dne je platný.