Kárný řád

KÁRNÝ ŘÁD

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA
ČESKÝ KLUB RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ

ČKRR je zájmové sdružení chovatelů a příznivců plemene rhodéský ridgeback, kteří se zabývají výhradně zájmovou kynologickou činností. Tato činnost umožňuje širokému okruhu občanů přispívat realizací osobních schopností a zálib k vlastní činnosti ČKRR Jako každá organizovaná činnost i tato v ČKRR vyžaduje dobrovolnou a uvědomělou kázeň od svých členů. Tuto kázeň nelze pouze udržovat, ale úkolem ČKRR je určit normy pro správnou činnost všech členů, kteří dobrovolně vstoupili do ČKRR, a zakročit při jejich porušení. Činnost ČKRR lze poškodit i jiných jednáním než je porušení schváleného organizačního řádu či jiných klubových norem. Účelem kárného řádu je stanovit postup při stíhání disciplinárních provinění, objektivně posoudit míru zavinění a spravedlivě postihnout provinilé členy. Tento řád má také preventivně předcházet a zamezovat disciplinárním proviněním a přispívat tak k dobrému postavení našeho klubu nejen v ČR, ale i na mezinárodním poli. Jelikož ČKRR poskytuje chovatelské služby i nečlenům ČKRR, lze podle tohoto řádu postihnout i ty, kdo využívají a využili chovatelský servis a další služby ČKRR a porušují povinnosti zápisního řádu ČKRR.

§ 1 Obecná ustanovení

1. Podle tohoto kárného řádu zakročuje kárná komise proti každému členu ČKRR a dalších osob, které využívají a využili chovatelského servisu a dalších služeb ČKRR, kteří se dopustili kárného (disciplinárního) provinění, za předpokladu respektování kárných a disciplinárních směrnic a norem ČKRR.
2. a) Došlo-li před zahájením kárného řízení nebo během něj u provinilého člena k zániku členství ve smyslu platné organizační směrnice, provede se kárné řízení pouze v případě, že jde o provinění, za které by mělo být vysloveno vyloučení z ČKRR nebo zákaz chovu na chovném jedinci.
b) V kárném řízení se pokračuje, pokud o to požádají vyjmenovaní pozůstalí.

§ 2 Kárné provinění

1. Kárného provinění se dopouští ten, kdo úmyslně nebo z nedbalosti porušil:
a) organizační směrnici ČKRR,
b) právní předpisy, vyhlášky a dohody uzavřené mezi ČKRR a jinými organizacemi či institucemi, se kterými byl prokazatelně předem seznámen,
c) jiné normativy vydané ČKRR (zápisní řád. atd.),
d) organizační kázeň,
e) svým objektivním, tendenčním či zjištěným jednáním poškodil jiného člena ČKRR nebo obdobným jednáním poškodil důvěru veřejnosti k ČKRR.
f) Kárného provinění se dopouští také ten, kdo jedná vědomě proti zájmům ČKRR.
g) Za kárné provinění se pokládá i pokus, pomoc či jiná forma součinnosti takového provinění.

§ 3 Kárná opatření

1. Kárná komise může za kárné provinění uložit kárné opatření.
2. Kárná opatření jsou:
a) napomenutí před kárnou komisí,
b) písemné napomenutí (důtka) s výstrahou,
c) dočasný zákaz činnosti (chovatelské, výcvikové, závodní či jiné funkce v ČKRR),
d) zákaz chovu na chovném jedinci,
e) uložení finanční pokuty,
f) vyloučení z ČKRR.
Za jedno kárné provinění lze uložit jen jedno kárné opatření.

§ 4 Ukládání kárných opatření

1. Při rozhodování o tom, jaké opatření má být uloženo, je nutno mít na zřeteli především jeho výchovný účel.
2. Je nutno dbát na to, aby opatření bylo přiměřené závažnosti provinění.
3. Za polehčující okolnosti se pokládá zejména přiznání k provinění, napomáhání při objasňování kárného provinění, nahrazení způsobené škody.
4. Platnost kárného opatření běží ode dne, kdy nabylo kárné rozhodnutí účinnosti.
5. Kárný orgán může též rozhodnout, že se kárné rozhodnutí po nabytí účinnosti uveřejní v klubovém tisku či na webových stránkách klubu.

§ 5 Promlčení kárného stíhání

1. Kárné provinění nelze stíhat po uplynutí promlčecí doby.
2. Délka promlčecí doby je závislá na povaze a závažnosti kárného provinění:
a) veškerá kárná provinění se promlčují po třech (3) letech ode dne provinění.
b) Promlčecí doba se přerušuje zahájením kárného řízení případně trestního stíhání.

§ 6 Kárné orgány

1. Kárné orgány s nalézací a rozhodující pravomocí jsou:
a) jako orgán základního stupně – kárná komise klubu, která je volena výroční členskou schůzí klubu a kárně zakročuje proti členům ČKRR a dalším osobám, které využívají a využívali chovatelského servisu a dalších služeb ČKRR při provinění vztahujícím se k ČKRR a jiným členským subjektům v ČMKU začleněným v závislosti na jejich stanovách, řádech a směrnicích
b) jako kárný orgán vyššího stupně je výbor ČKRR. Orgán vyššího stupně působí jako odvolací orgán. Pokud nejde o vyloučení člena z řad ČKRR je odvolání proti rozhodnutí vyššího kárného orgánu nepřípustné.
c) dalším a nejvyšším odvolacím stupněm je výroční členská schůze.

§ 7 Kárné řízení

a) Kárná komise zahajuje kárné řízení na základě zjištění opodstatněných skutečností, na základě stížnosti člena ČKRR nebo na základě oznámení o kárném provinění. Komise zašle podezřelému písemné vyrozumění o tom, že proti němu bylo zahájeno kárné řízení. V oznámení uvede, čeho se obvinění týká. Oznámení se zasílá zásadně doporučeně do vlastních rukou.
b) Kárný orgán nezahájí kárné řízení a nepokračuje v kárném řízení a zahájení zastaví usnesením, jestliže:
c) stíhaný zemřel nebo je nezpůsobilý k právním úkonům ve specifikovaném rozsahu (plně či částečně). Výjimku lze uznat na základě písemné žádosti vyjmenovaných pozůstalých či soudem oprávněného zástupce.
d) uplynula stanovená promlčecí lhůta.
e) jde o provinění, za něž již bylo uloženo pravomocně kárné opatření.
f) jednání nezakládá skutkovou podstatu kárného provinění.

Kárné řízení se zastaví též při zániku členství stíhaného. V řízení se pokračuje, jde-li o provinění, za které je možno jako opatření uložit vyloučení z ČKRR v návaznosti na ustanovení stanov ČKRR nebo zákaz chovu na chovném jedinci.Usnesení o zastavení kárného řízení se sdělí stíhanému do 15 dnů doporučeně do vlastních rukou s výjimkou případů, kdy stíhaný zemřel.

1. Kárný orgán uskuteční všechny úkony potřebné k tomu, aby byl zjištěn správně a úplně skutkový stav i objektivní pravda. Při tom zjišťuje jak okolnosti svědčící proti stíhanému, tak ty, které svědčí v jeho prospěch. Jenom řádně prokázané skutečnosti mohou být podkladem pro vydání rozhodnutí.
2. Kárné řízení je neveřejné.
3. Jedná-li se o kárné stíhání člena orgánu ČKRR, jehož setrvání ve funkci by mohlo ovlivnit průběh kárného řízení nebo jeho výsledek nebo jehož ponechání ve funkci není žádoucí, může kárná komise pozastavit výkon funkce stíhaného až do konečného rozhodnutí.
4. Kárné stíhání člena orgánu ČKRR je možné pouze se souhlasem tohoto orgánu.
5. Kárné orgány a jejich členové jsou v řízení a vedeném podle tohoto kárného řádu nezávislí, při jednání a rozhodování jsou vázáni platným právním řádem, předpisy státních orgánů, stanovami a předpisy ČKRR a ČMKU.
6. Potrestání člena soudem nebo městským, obvodním či obecním úřadem pro trestný čin, přečin nebo přestupek nevylučuje kárné řízení vedené pro tentýž čin.

§ 8 Předvolání

1. Kárně stíhaný musí být ke kárnému jednání včas, tj. alespoň osm dnů předem, doporučeným dopisem řádně pozván a dána mu možnost, aby se k obvinění osobně vyjádřil, uvedl při tom okolnosti na svou obhajobu. V pozvání musí být kárně stíhaný upozorněn na následky bezdůvodného nedostavení se k jednání.
2. Nedostaví-li se kárně stíhaný, který byl řádně pozván ke kárnému jednání bez dostatečné omluvy, může kárný orgán rozhodnout v jeho nepřítomnosti a bez jeho slyšení.

§ 9 Kárné rozhodnutí

1. Před vydáním kárného rozhodnutí musí být dána kárně stíhanému možnost vyjádřit se ke kárnému stíhání a k podkladům, na základě nichž má kárná komise rozhodnout, pokud není naplněn § 8 odstavec
2. Kárný orgán objektivně a nezaujatě zváží výsledky šetření a dokazování a po poradě ve věci rozhodne. Této porady se kárně stíhaný neúčastní. Pokud se kárný orgán po poradě usnese, že se kárně stíhaný dopustil kárného provinění, rozhodne o vině a uloží kárné opatření dle § 3 tohoto kárného řádu.
3. Uzná-li kárná komise kárně stíhaného vinným, může mu zároveň předepsat k náhradě náklady kárného řízení. Za náklady kárného řízení se nepokládají osobní náklady členů kárné komise. Kárně stíhaný nemá nárok na náhradu ušlé mzdy a náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s kárným řízením.
4. Nabude-li kárná komise přesvědčení, že kárně stíhaný se neprovinil, zprostí jej obvinění.
5. Kárné rozhodnutí se stíhanému sděluje vždy písemně, doporučeným dopisem do 15 ti dnů po jeho vyhlášení, a to i tehdy, jedná-li se o rozhodnutí zprošťující.

§ 10 Odvolání

1. Opravným prostředkem proti kárnému rozhodnutí je odvolání. Podává se písemně u kárné komise, která rozhodla, a to do 15 ti dnů ode dne doručení písemného vyhotovení kárného rozhodnutí. Odvolání může podat pouze kárně stíhaný, pokud se tohoto práva nevzdal písemně. Odvolání je podáno včas, bylo-li v uvedené lhůtě podáno k poštovní přepravě.
2. Včas podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání podané opožděně kárná komise zamítne.
3. Každé včas podané odvolání projednává odvolací kárný orgán. Odvolací orgán může nesprávné kárné rozhodnutí, zejména kárné rozhodnutí odporující právním předpisům, zrušit nebo změnit a rozhodnout sám, nebo takové rozhodnutí zrušit a vrátit zpět komisi k novému projednávání a rozhodnutí. V odvolacím řízení nelze uložit přísnější opatření. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu není odvolání přípustné s výjimkou případů uvedených v ustanovení § 3 odst. 2 písm. f).

§ 11 Účinnost a vykonatelnost kárného rozhodnutí

1. Kárné rozhodnutí je účinné, jestliže:
a) se kárně postižený vzdal odvolacího práva,
b) ve lhůtě nebylo proti němu podáno odvolání,
c) bylo-li odvolacím orgánem potvrzeno nebo změněno.

§ 12 Výkon kárného opatření

1. Výkon kárného opatření lze provést jedině tehdy, až kárné rozhodnutí nabude účinnosti.
2. Výkon kárného opatření provede, popřípadě jeho provedení zajistí kárná komise.
3. Bylo-li kárným rozhodnutím uloženo kárné opatření dočasného zákazu chovatelské činnosti, zašle kárná komise platné rozhodnutí na kárnou komisi ČMKU a plemennou knihu ČMKU, k provedení výkonu opatření.
4. Po nabytí účinnosti rozhodnutí, kterým byla uložena náhrada nákladů kárného řízení, vyzve kárná komise kárně postiženého, aby uloženou náhradu zaplatil do 15 ti dnů a současně ho upozorní, že nezaplacení bude posuzováno jako hrubé porušení organizační kázně ČKRR.

§ 13 Volba kárné komise

1. Kárnou komisi volí výroční členská schůze. Předsedu kárné komise volí členové kárné komise. Kárná komise je jedna. Kárná komise má tři až pět členů. Členy kárné komise nesmějí být členové výboru ČKRR, hlavní poradce chovu, poradci chovu ani osoby jinak spřízněné s členy výboru ČKRR, u nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů.
2. Člen kárné komise může na svou funkci rezignovat písemným oznámením zaslaným předsedovi výboru ČKRR a předsedovi kárné komise.

§ 14 Závěrečné ustanovení

1. Tento kárný řád nabývá platnosti dnem schválení výroční členskou schůzí ČKRR a jeho vyhlášením.
2. Tento kárný řád ČKRR byl schválen členskou schůzí ČKRR konané dne 9. 2. 2013 v Humpolci.