Stanovy klubu

 

 

STANOVY KLUBU

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA

 

Český klub rhodéských ridgebacků, z.s.

Stanovy klubu

I.

Úvodní́ ustanovení

1. Název klubu: Český klub rhodéských ridgebacků z.s. (dále rovněž̌ „Klub“ nebo „ČKRR“ nebo „spolek“).

2. Sídlo klubu: Jungmannova 32/25, Praha 1, 110 00.

3. ČKRR je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů̊, a jako takový́ je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

 

4. ČKRR je samosprávná́, dobrovolná́, nepolitická́ a nezisková́ organizace sdružující chovatele, majitele a příznivce plemene rhodéský ridgeback z České republiky a zahraničí.

Klub je založen za účelem cílevědomého zlepšování společného zájmu, kterým je péče, řízení a zlepšování chovu plemene rhodéský ridgeback. Propaguje plemeno jako loveckého, sportovního a společenského psa. Dbá na udržení typické povahy, kvality exteriéru a biologického zdraví plemene.

 

5.   Vnitřní́ organizace klubu, práva a povinnosti členů i volených orgánů̊ klubu se řídí těmito stanovami, které́ jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle klubu a jsou dostupné pro členy na webových stránkách klubu.

 

 

II. Činnost klubu

1. Hlavní činnost klubu směřuje k ochraně̌ a uspokojení společných zájmů̊ a naplňování poslání́, tak jak jsou stanoveny zejména v čl. I.

Klub shromažďuje a svým členům poskytuje informace o chovu v České́ republice a zahraničí. Vede evidenci o chovu plemene v České́ republice.

 

2.  Klub je zastoupen v FCI prostřednictvím  ČMKU.

 

3. Klub poskytuje chovatelský servis i nečlenům klubu na základě písemného souhlasu s řády Klubu. Tento servis je zpoplatněný, výši poplatku schvaluje členská schůze.

 

4.  K podpoře hlavní činnosti vyvíjí klub dále činnosti vedlejší, jako je pořádání výstav, sportovních, loveckých a dalších akcí. Klub provozuje webové stránky a profily na sociálních sítích, jejichž prostřednictvím propaguje svou činnost a informuje členy o aktuálním dění.

Klub může na podporu své činnosti provozovat ekonomickou činnost jako prodej propagačních předmětů a materiálů.

 

5.   Zisk z činnosti klubu lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu klubu, případně pro jiné účely, které musí odsouhlasit členská schůze.

 

 

III. Členství

1.  Členství v klubu je dobrovolné. Členem klubu (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která podá přihlášku a zaplatí členský příspěvek. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

 

2.  Klub umožňuje rovněž rodinné členství. Rodinné členství se vztahuje na dvě osoby žijící ve společné domácnosti, splňující podmínky pro řádné členy a jsou jmenovitě uvedené v přihlášce. Jako první osoba v přihlášce musí být uvedena osoba, která bude považována za řádného člena včetně všech práv, druhá osoba v pořadí může požívat všech výhod člena klubu, vyjma nároku na Ročenku a s hlasem pouze poradním. Hlasovací právo má vždy pouze prvně uvedený člen, vyjma případu, kdy se nemůže zúčastnit členské schůze, pak toto hlasovací právo přechází na druhého z členů.

 

3.  Na návrh organizačního výboru může ve výjimečných případech udělit členská schůze čestné členství.

 

4.   Výši členských poplatků (členství a rodinné členství) schvaluje členská schůze.

 

5.    Zánik členství:

a) vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru klubu;

b) úmrtím člena;

c) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena z klubu; členská schůze má právo vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z jeho členství (jedná se zejména o porušení zásad a cílů klubu nebo zanedbání členské povinnosti nebo ohrožování řádného plnění poslání klubu) a v přiměřené lhůtě nesjednal nápravu ani po výzvě klubu; výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li klubu zvlášť závažnou újmu. Dojde-li k vyloučení člena, jež má rodinné členství, nese důsledky chování druhé osoby rodinného členství i druhý člen a rodinné členství zaniká jako celek.

d) nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené výborem dodatečně ve výzvě k zaplacení se současným upozorněním na tento následek - členství končí prvním dnem následujícím po marném uplynutí dodatečně stanovené lhůty;

e) zánikem klubu nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu.

 

6. Práva členů:

a) účastnit se činnosti klubu;

b) být pravidelně informován o dění v klubu;

c) užívat výhod člena klubu, pokud jsou takové vyhlášeny (např. slevy na

účastnických poplatcích atd.);

d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům klubu a obdržet

odpověď na svá podání;

e) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů klubu.

 

7.  Povinnosti členů:

a) platit členské příspěvky;

b) chránit a zachovávat dobré jméno klubu;

c) dodržovat stanovy klubu a ostatní klubové řády,

d) aktualizovat své kontaktní údaje (příjmení, bydliště, emailová adresa, telefon).

 

8.  Členové klubu neručí za případné dluhy klubu.

 

9. Výbor klubu je povinen vést seznam členů, který je neveřejný. Seznam členů bude veden v elektronické podobě s tím, že zápisy a výmazy týkající se členství osob ve klubu budou provedeny bez zbytečného odkladu po té, co dojde k rozhodné skutečnosti.

Každý člen má právo nahlédnout na požádání do aktuálního jmenovitého seznamu členů.

 

 

IV. Orgány klubu

 

1.  Pro zabezpečení činnosti klubu jsou zřízeny následující orgány:

a) členská schůze;

b) výbor;

c) kontrolní komise;

d) kárná komise;

e) kolegium poradců chovu.

 

2.  Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

 

3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů klubu, ostatní orgány jsou volené.

 

4.  Funkční období volených orgánů̊ je čtyřleté. Členové volených orgánů klubu, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu v souladu s výsledky posledních voleb na členské schůzi, a to do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, odstoupením nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

 

 

V. Členská schůze

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů klubu a je nejvyšším orgánem klubu. Členská schůze projednává činnost klubu za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí a odvolává volené orgány klubu, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost klubu. Do její působnosti tak náleží:

a) určení hlavního zaměření činnosti klubu;

b) rozhodování o změně stanov a dalších řádů Klubu;

c) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků;

d) schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření klubu za uplynulé období předkládané výborem;

e) schvalování výsledku hospodaření klubu;

f) volba členů̊ výboru klubu, předsedy klubu, hlavního poradce chovu klubu a členů̊ kontrolní́ a kárné komise;

g) hodnocení činnosti dalších orgánů klubu i jejich členů;

h) rozhodování o dobrovolném rozpuštění klubu.

 

2. Členská schůze je svolávána výborem klubu podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. října každého kalendářního roku.

 

3. Na žádost nejméně jedné třetiny členů nebo kontrolní komise klubu musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán klubu zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady klubu sám.

 

4. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové klubu. U členů s rodinným členstvím má pouze jeden hlasovací právo. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí klubu, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by klubu způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

 

5.  Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím pořadem, místem a časem zasedání, musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.
K rozeslání pozvánek na členskou schůzi mohou být využity elektronické komunikační prostředky.

 

6. Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů klubu. Usnesení se přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, každý člen má jeden hlas (vyjma rodinného členství viz bod III/2). Není-li členská schůze schopná se usnášet, koná se náhradní členská schůze, a to po uplynutí 15 minut od termínu zahájení řádné členské schůze.  Náhradní členská schůze je usnášeníschopná za účasti jakéhokoli počtu členů klubu.

 

7.  Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů̊ klubu přítomných na schůzi a oprávněných o ní hlasovat.

8. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen klubu může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze, a to v sídle klubu a na webových stránkách klubu.

 

 

VI. Výbor

1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem klubu, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a ostatními řády po celé funkční́ období.

 

2. Výbor je statutárním orgánem a má 5 členů, a to předsedu, hlavního poradce chovu a tři členy výboru. Jednat jménem klubu může vždy jen předseda společně s dalším členem výboru.

 

3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření klubu, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání klubu. Výbor vede a řídí práci klubu v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov a řádů Klubu, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy klubu. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

 

4. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté. Pozvání na schůzi výboru se posílá emailem a musí být odesláno s programem nejméně 10 dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů, a pouze pokud to výbor po svém svolání schválí.

 

5. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.

 

6. Do výlučné kompetence výboru patří:

a) svolávat členskou schůzi;

b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci klubu;

c) posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi;

d) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost klubu,

e) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr;

f) přijímat členy;

g) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody;

h) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků;

i) schvalovat interní organizační normy klubu.

 

7. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem klubu a navenek za spolek jedná společně s jedním z dalších členů výboru. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu klubu připojí svůj podpis vždy předseda a jeden další člen výboru. K jednání jménem klubu v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

 

8. Předsedu volí ze svého středu Výbor, který má právo jej i odvolat. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

 

9. K výlučným kompetencím předsedy patří:

a) vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání;

b) svolání a vedení schůzí výboru;

c) pracovní dohled nad zaměstnanci klubu.

 

10. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami klubu a rozhodnutími výboru a členské schůze a ostatními řády klubu.

 

11. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance klubu.

 

 

VII. Kontrolní komise

1. Kontrolní komise má 3 členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze z řad členů klubu. Kontrolní komise si ze svého středu volí zástupce kontrolní komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány klubu a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti klubu. Kontrolní komise se zodpovídá členské schůzi.

 

2. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru klubu ani s funkcí likvidátora. Členem kontrolní komise nesmí být osoba blízká členům výboru.

 

3. Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů klubu a hospodaření klubu probíhá v souladu s právními předpisy, stanovami, organizačními normami klubu a rozhodnutími členské schůze a výboru.

 

4. Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však dvakrát  ročně, a to v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření a po uskutečnění finančně významných akcí klubu (např. klubové výstavy).

 

5. Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní komise předsedovi bez zbytečného prodlení.

 

6. Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů klubu a dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.

 

7. O výsledku kontroly předá kontrolní komise do 14 dnů předsedovi a následně členské schůzi písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.

 

8. Všichni členové, výbor klubu i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.

 

9. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.

 

 

VIII. Kárná komise

 

1. Kárná komise má 3 členy. Členy kárné komise volí a odvolává členská schůze z řad členů klubu. Kárná komise si ze svého středu volí zástupce kárné komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány klubu a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti klubu.

 

2. Kárná komise rozhoduje sporné náležitosti náležející do spolkové samosprávy, a to zejména spory mezi členem a spolkem o placení členských příspěvků, porušení klubových a chovatelských řádů a přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena z klubu.

 

3. Za neplnění́ povinností člena, mohou být členům uložena kárná́ opatření:

- napomenutí;

- odvolaní́ z funkce;

- vyloučení z klubu.

 

4. Kárná́ opatření navrhuje po projednání s dotyčným členem kárná komise, která může udělit napomenutí. Udělené́ napomenutí bude zveřejněno v Ročence a na webových stránkách klubu. O odvolání z funkce, vyloučení a jeho délce rozhoduje členská schůze.

 

 

IX. Kolegium poradců chovu

 

1. Kolegium poradců sestává z hlavního poradce chovu (HPCH) a poradců chovu, má min. 3 členy v závislosti na vnitřních potřebách klubu v souvislosti s chovem (počty odchovů, počty bonitovaných jedinců apod.).

 

2.  Kolegium poradců chovu odpovídá za naplňování a dodržování vnitřních řádů klubu souvisejících s chovem samotným. Hlavní poradce chovu je výkonným představitelem kolegia poradců chovu a je členem výboru klubu.

 

3. HPCH je volen členskou schůzí jmenovitě a může být volen pouze ze stávajících členů kolegia poradců chovu. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu HPCH. Předání veškeré agendy hlavního poradce chovu je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového HPCH. Po skončení funkčního období zůstává HPCH členem kolegia poradců chovu.

 

4. Poradci chovu jsou jmenování či odvoláváni výborem klubu na základě odsouhlasení předloženého návrhu hlavním poradcem chovu. Jejich funkční období v kolegiu poradců chovu začíná odsouhlasením jejich jmenování výborem klubu a končí odvoláním výborem klubu nebo na vlastní žádost doručenou HPCH.

 

5.  K výlučným kompetencím hlavního poradce chovu patří:

a) vedení agendy odchovů ČKRR;

b) vedení agendy výsledků zdravotních testů jedinců;

c) vystavování krycích listů pro jednotlivé odchovy, určovat konkrétní poradce chovu pro jednotlivé vrhy;

d) komunikace s plemennou knihou;

e) svolání a vedení schůze kolegia poradců chovu;

f) svolání a organizace bonitací klubu, jmenování bonitačních komisí;

g) vystupování za kolegium poradců chovu na schůzích výboru a předkládání návrhů kolegia poradců chovu výboru klubu ke schválení;

h) navrhovat za kolegium poradců chovu změny klubových řádů souvisejících s chovem členské schůzi ke schválení;

i) navrhovat jmenování a odvolání členů kolegia poradců chovu ke schválení výboru klubu;

j) komunikovat s členy klubu v otázkách chovu.

 

6. Do výlučné kompetence kolegia poradců chovu patří:

a) navrhovat a posuzovat změny klubových řádů souvisejících s chovem při schůzích kolegia poradců chovu;

b) provádět kontroly vrhů odchovaných pod klubem;

c) komunikovat s členy klubu v otázkách chovu.

 

6. HPCH může delegovat některé své kompetence na další členy kolegia poradců chovu.

 

7. Kolegium poradců chovu je svoláváno HPCH podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Hlasy všech členů kolegia poradců chovu v rámci odsouhlasování jednotlivých návrhů mají́ stejnou váhu.

 

 

X. Majetek a hospodaření́

 

1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

Výši členských příspěvků a poplatků za poskytované́ služby schvaluje členská schůze. Výši poplatků za klubové́ akce schvaluje výbor klubu.

 

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle klubu a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

 

3. Prostředky klubu nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance klubu. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

 

4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů klubu.

 

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány klubu v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů klubu.

 

6.  Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch klubu. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.

 

7. Zprávu o hospodaření za minulé období schvaluje členská schůze.

 

8.  Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem klubu jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích klubu.

 

 

XI. Chov

Chov rhodéského ridgebacka je prováděn způsobem kontrolovaným. Členská schůze schvaluje podmínky pro zařazení do chovu rhodéských ridgebacků a veškeré normativy.

 

 

XII. Závěrečná ustanovení

1. Klub může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 

 

2. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich přijetí členskou schůzí 22. 2. 2015 a účinnosti dnem 3. 8. 2015, kdy byly vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku. Nabytím účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti předchozí stanovy. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.