Nová vyhláška o ochraně psů a koček při reprodukci

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
1.listopadu 2011 vešla v platnost Vyhláška č.384 o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování, která je platná i pro chovatele zastřešené vašimi kluby. Vyhláška se vztahuje na sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, chovatele, kteří jsou jejich členy, podnikatele, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatele, kteří chovají 3 a více fen a kteří chovají psa za účelem rozmnožování.  V §1 je specifikováno, kterých psů a fen se vyhláška týká. Jedná se o:1. březí nebo kojící fenu,2. fenu, která není březí nebo kojící,3. samce psa nebo4. štěně chované společně s matkou, nebo fenou nahrazující jeho matku.

Ve vyhlášce jsou uvedeny definice výběhu, kotce, boudy a také klece. Potěšitelné je, že chov psů v klecích je zakázán a klec je možné použít jen pro nutně potřebnou dobu např. v případě nemocného jedince. Ve vyhlášce jsou zakotveny obecně platné požadavky týkající se velikosti prostor, v kterých jsou psi a fenky drženi, nároků na možnost udržování těchto prostor, přístup k dennímu světlu, na venčení psů a možnost jejich pohybu. Pozornost je věnována i socializaci dospělých psů a štěňat.

Vyhláška změnila pravidlo, které se týká možnosti výjimky v případě krytí fenky starší osmi let. Nově je výjimka omezena a povolit jí lze jen do ukončeného devátého roku věku fenky. Jako dříve je požadováno veterinární potvrzení, které musí obsahovat vyjádření, že zdravotní stav zvířete umožňuje březost bez nadměrných rizik. Vyšetření zvířete musí být provedeno a potvrzení musí být vydáno nejpozději na začátku říje,v jejímž průběhu má být fenka krytá , nejdříve však  jeden měsíc před začátkem této říje. V pravomoci chovatelského klubu je ve svých předpisech požadavky na využití psů i fen v reprodukci zpřísnit, nikoliv však zmírnit. Ostatní požadavky, např. minimální věk psů a fen pro využití v reprodukci nebo minimální věk štěněte pro odběr od chovatele zůstaly nezměněny.

 Důležitá jsou přechodná ustanovení zakotvená v §15. Podle nich se vyhláška v plném znění vztahuje na chovatele, kteří zahájili chov po nabytí účinnosti vyhlášky, tedy po 1. 11. 2021. Pro chovatele, kteří zahájili chov dříve, je v případě §8 (hovoří o velikosti minimálních prostor) a příloh, které je specifikují, stanoveno přechodné období a pro ně budou platit od 1. července 2022.

Vyhláška je koncipována ve snaze postihnout nekorektní chovy. Některá ustanovení našim chovatelům nemusí vyhovovat. Českomoravská kynologická unie vyhlášku připomínkovala, ale ne všechny naše požadavky byly do vyhlášky zapracovány. Celý text vyhlášky najdete ve Sbírce zákonů a v příloze tohoto e-mailu. příloze. 

                                   S pozdravem za P ČMKJ 

                                                       Vladimíra Tichá